02 218 4756

เว็บไซต์นี้รวบรวมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยในมนุษย์และกระบวนการทำวิจัยที่มีปัญหาเรื่องละเมิดหลักการของการทำวิจัยที่ถูกต้อง เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน: ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในเว็บนี้เราจะรวบรวมกรณีศึกษาที่มีปัญหาเรื่องละเมิดหลักการของจริยธรรมการวิจัย หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “บูรณภาพการวิจัย” (research integrity) เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และได้มีโอกาสคิดตามและเสนอความคิดเห็นของตนเองในช่องคอมเมนท์ นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย รวมถึงงานทางทฤษฎีที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วย

                แรงจูงใจหลักของเว็บไซต์นี้ได้แก่สถานการณ์ที่นักวิจัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยอื่นๆ ต่างต้องประสบกับแรงกดดันในการผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในระดับสากลระหว่างนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเพื่อแย่งกันเป็นผู้นำหรือเป็นคนแรกในการค้นพบเรื่องต่างๆอีกด้วย การแข่งขันดังกล่าวนี้เป็นที่มาของชื่อเสียง เกียรติยศและการได้รับการยอมรับทั้งแก่ตัวนักวิจัยเองและหน่วยงาน และชื่อเสียงดังกล่าวก็รวมไปถึงชื่อเสียงของประเทศอีกด้วย การมีเดิมพันสูงเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางครั้งก็หาวิธีที่เป็นทางลัดเพื่อให้ได้ผลของการวิจัยที่เป็นตามที่ต้องการ แต่ทางลัดดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ทำให้ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สามารถผลิตซ้ำได้ ซึ่งหมายความว่าผลการวิจัยนั้นๆขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของความรู้หรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ การมีเหตุการณ์เช่นนี้เป็นสัญญาณแสดงถึงความอ่อนแอของวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งหากไม่ทำอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น ย่อมจะนำไปสู่สภาพที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของโลกได้ และทำให้สาธารณชนขาดความเชื่อถือในวิทยาศาสตร์ไปในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำเรื่อง “บูรณภาพการวิจัย” เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ตระหนักรู้ถึงประเด็นต่างๆในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ และซึมซับกับหลักการต่างๆเพื่อให้การวิจัยของตนไม่เกิดปัญหาการละเมิดหลักดังกล่าว วิธีการอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมาก ได้แก่การให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้จากกรณีศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของตนเองได้ และมีโอกาสในการคิดเกี่ยวกับความถูกผิดของสถานการณ์ดังกล่าว การคิดเช่นนี้จะนำไปสู่การเข้าใจจริงว่าสถานการณ์ดังกล่าวผิดอย่างไร

                อย่างไรก็ตาม การพูดถึงหลักจริยธรรมหรือบูรณภาพการวิจัยนี้ก็ยังรวมไปถึงงานวิจัยในสาขาวิชาหลักอื่นๆ ได้แก่สังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์อีกด้วย การวิจัยคือการหาความจริง และความจริงก็ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น หลักการบางอย่างเกี่ยวกับบูรณภาพการวิจัย เช่นการไม่ “ลักลอก” ผลงานของผู้อื่น เป็นหลักสากลที่ใช้ได้ทั้งในวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้หลักอื่นๆก็ใช้ได้กับทั้งสามสาขาวิชาใหญ่นี้เมื่อเกิดกระบวนการวิจัยที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลักเหล่านี้

                โครงการนี้ดำเนินการโดยศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ เป็นผู้อำนวยการ