Crisis standards of research

เว็บไซต์ thaipublica.org ได้รวบรวมข่าวในประเด็นวิกฤตมาตรฐานงานวิจัยไว้มากกว่า 20 กรณี ไม่ว่าจะเป็นประเด็นศาลปกครองยกฟ้องกรณีที่ อดีต ผอ.สนช. “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องจุฬาฯ เพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต , ประเด็นศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีหมิ่นประมาท “นายวิลเลี่ยม วินแอลลิส” กรณีกล่าวหาลอกงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ , หรือประเด็นการปลอมแปลงเอกสารสัญญา ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่าผิดจริง และกรณีศึกษาอื่นๆ

ภาพจาก thaipublica.org
Facebook Comments

Share with: