02 218 4756

ฉันไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญจริงๆ หรือ

(I Really Can’t Acquire Important Data?)

ที่มา https://ori.hhs.gov/case-three-i-really-can%E2%80%99t-acquire-important-data

 John เป็นศาสตราจารย์ที่ทำงานวิจัยด้านสังคมวิทยา เขามีความรู้จากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของงานวิจัยที่มีความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังต้องการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของ  registry websites กับผู้กระทำผิดทางเพศที่ต้องโทษ ซึ่งการทำความเข้าใจชีวิตของผู้กระทำผิดทางเพศจะช่วยให้สามารถพัฒนาโครงการที่จะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมหลังจากพวกเขาออกจากคุกและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก เขาจึงวางแผนสำรวจข้อมูลประชากรเหล่านั้นที่มีชื่ออยู่ในเว็บไซต์เพื่อนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจข้อมูล

ใบรับรองการรักษาความลับ  (Certificate of Confidentiality):

A Certificate of Confidentiality จะช่วยให้นักวิจัยรักษาความลับของผู้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งการทดลองด้านพฤติกรรม การทดลองทางคลินิก การทดลองทางชีวการแพทย์ และการทดลองอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหว  ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะช่วยปกป้องผู้รับการทดลองจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อพวกเขา เช่น การตัดสินของศาล  participant.”

– US Dept. of Health & Human Services

John ให้เหตุผลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่จำเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรและต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลด้วย  และเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเขาจึงส่งแบบสอบถามผ่านอีเมล์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางเพศ นอกจากนี้ เขายังส่งหนังสือขอรับความยินยอมที่เขาทำขึ้นไปยัง IRB โดยอ้างว่าเขาได้ใบรับรองมาจาก NIH

 

 

 

 

Institutional review board (IRB) ไม่เห็นชอบกับการศึกษาวิจัยที่ John ออกแบบ โดยมีจดหมายที่ระบุให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่าง แต่มีสองประเด็นที่อาจจะทำให้ john ไม่สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ คือ

  • IRB ชี้แจงว่า public registry (ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ John นำมาใช้เลือกกลุ่มตัวอย่าง) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องประโยชน์ของสาธารณะ ไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • หนังสือขอความยินยอมที่ John ทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของการปกปิดความลับ

John รู้สึกโกรธมากที่ IRB ไม่อนุมัติให้เขาดำเนินการต่อ เขาชี้แจ้งต่อ IRB ว่า การตัดสินใจของ IRB ไม่มีเหตุผล เขายังต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลจากผู้กระทำผิดทางเพศเพื่อทำวิจัยที่จะช่วยปกป้องเหยื่อรายต่อไป 

 

 John ควรทำอะไร ?

คำถามเพื่อการอภิปราย 

  • มีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่ John จะได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  • มีข้อมูลบางอย่างที่ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่ 
  • การปกป้องความเป็นมนุษย์เป็นเพียงเหตุผลเดียวหรือไม่ที่นำมาเป็นเหตุที่เราไม่ควรศึกษาวิจัยต่อ 
  • สังคมให้ความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไรระหว่างการปกป้องผู้ถูกทดลองและการรักษาความลับด้านอาชญากรรม
  • คุณเคยถูกห้ามในการดำเนินการศึกษาวิจัยตามแนวทางที่คุณเสนอไปหรือไม่ คุณแก้ไขอย่างไร และคุณเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้น