02 218 4756

Data Sharing Fever

ปัญหาเรื่องการแชร์ข้อมูล (Data Sharing Fever)

มา; https://ori.hhs.gov/case-two-data-sharing-fever

Mary ชื่นชอบงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก NIH ของอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอมาก  ซึ่งที่ปรึกษาของเธอ  Henryk เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในการรักษาอาการไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อ โดย  Mary เป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานวิจัยหลายๆ คน เธอทำหน้าที่ช่วย Henryk ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุมที่สุดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการรักษาสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่ม ทั้งคนป่วยหลายๆ คนที่แตกต่างกัน และสัตว์หลายๆ สายพันธุ์ และยังเป็นการใช้วิธีการบำบัดที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งผลงานของ Henryk สะท้อนให้เห็นว่า การแพทย์ทางเลือกสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสำหรับสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์เท่านั้น เขาจึงสรุปผลและเตรียมส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ผลงาน

 

The NIH Research Tools Policy – การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านชีวการแพทย์ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหายากที่เกิดขึ้นในห้องแลบ เมื่อนักวิจัยนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดพัฒนางานวิจัยก็จะยิ่งทำให้วงการวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายๆ วิธีการ ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่พัฒนาขึ้นว่ามันพัฒนาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเพื่อเปิดให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ และมันจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีหรือยังคงต้องเก็บเป็นความลับทางธุรกิจ

 

http://www.ncbi.nlm.gov/pmc/articles/PMC2782941

Mary กำลังเตรียมจะขอตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์ในสาขาที่เธอเรียนมา เธอขออนุญาต Henryk ให้เธอใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปเขียนโครงการวิจัยของเธอ เพื่อจะได้เขียนข้อเสนอการวิจัยส่งไปยัง NIH แต่ โดยเธอมีแผนการวิเคราะห์และแปลผลด้วยวิธีการแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม Henryk ไม่ยินดีนักที่จะให้ Mary ใช้ชุดข้อมูลทั้งหมดเดียวกันกับที่เขาใช้ในการวิจัย แต่ที่ผ่านมา Mary ก็ได้เข้าถึงและใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเธอไปแล้ว ดังนั้น เธอจึงใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งดูผลการวิเคราะห์ของ  Henryk และพบว่า Henryk ได้ลบข้อมูลบางอย่างออกไปที่ส่งผลกระทบต่องานของเธอ โดยที่ Henryk ก็ได้ระบุในรายงานเกี่ยวกับการลบข้อมูลบางอย่างออก จึงไม่เป็นการทำผิดในการวิจัย

 

 

Mary ตระหนักว่าหากเธอใช้ข้อมูลทั้งหมด (โดยไม่ลบข้อมูลใดๆ ออก) จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบำบัดโรคแบบใหม่ แต่เธอก็ยังกังวลว่าเกี่ยวกับการหาคำอธิบายสำหรับการนำชุดข้อมูลของ Henryk มาใช้

 

Mary ควรดำเนินการอย่างไร?

 

คำถามเพื่อการอภิปราย 

 • Henryk ควรที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลให้ Mary ก่อนที่เขาจะส่งผลงานตีพิมพ์หรือไม่ หรือควรแบ่งปันหลังจากการตีพิมพ์ผลงาน  และเขาควรจะต้องแบ่งปันข้อมูลกับคนอื่นๆ ที่อยู่นอกแลบของเขาหรือไม่ ถ้าต้องทำเช่นนั้น เขาควรทำเมื่อไร 
 • ใครคือเจ้าของฐานข้อมูล Henryk? หน่วยงานของเขา? NIH? ทุกคน?
 • ทำไมการแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นคนเก็บรวบรวมมันขึ้นมา มันมีความเสี่ยงอย่างไร 
 • Henryk ควรจะต้องระบุชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการในการเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลใดในผลงานวิจัยหรือไม่  

 

 

I Really Can’t Acquire Important Data?

ฉันไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญจริงๆ หรือ

(I Really Can’t Acquire Important Data?)

ที่มา https://ori.hhs.gov/case-three-i-really-can%E2%80%99t-acquire-important-data

 John เป็นศาสตราจารย์ที่ทำงานวิจัยด้านสังคมวิทยา เขามีความรู้จากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของงานวิจัยที่มีความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังต้องการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของ  registry websites กับผู้กระทำผิดทางเพศที่ต้องโทษ ซึ่งการทำความเข้าใจชีวิตของผู้กระทำผิดทางเพศจะช่วยให้สามารถพัฒนาโครงการที่จะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมหลังจากพวกเขาออกจากคุกและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก เขาจึงวางแผนสำรวจข้อมูลประชากรเหล่านั้นที่มีชื่ออยู่ในเว็บไซต์เพื่อนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจข้อมูล

ใบรับรองการรักษาความลับ  (Certificate of Confidentiality):

A Certificate of Confidentiality จะช่วยให้นักวิจัยรักษาความลับของผู้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งการทดลองด้านพฤติกรรม การทดลองทางคลินิก การทดลองทางชีวการแพทย์ และการทดลองอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหว  ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะช่วยปกป้องผู้รับการทดลองจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อพวกเขา เช่น การตัดสินของศาล  participant.”

– US Dept. of Health & Human Services

John ให้เหตุผลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่จำเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรและต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลด้วย  และเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเขาจึงส่งแบบสอบถามผ่านอีเมล์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางเพศ นอกจากนี้ เขายังส่งหนังสือขอรับความยินยอมที่เขาทำขึ้นไปยัง IRB โดยอ้างว่าเขาได้ใบรับรองมาจาก NIH

 

 

 

 

Institutional review board (IRB) ไม่เห็นชอบกับการศึกษาวิจัยที่ John ออกแบบ โดยมีจดหมายที่ระบุให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่าง แต่มีสองประเด็นที่อาจจะทำให้ john ไม่สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ คือ

 • IRB ชี้แจงว่า public registry (ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ John นำมาใช้เลือกกลุ่มตัวอย่าง) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องประโยชน์ของสาธารณะ ไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • หนังสือขอความยินยอมที่ John ทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของการปกปิดความลับ

John รู้สึกโกรธมากที่ IRB ไม่อนุมัติให้เขาดำเนินการต่อ เขาชี้แจ้งต่อ IRB ว่า การตัดสินใจของ IRB ไม่มีเหตุผล เขายังต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลจากผู้กระทำผิดทางเพศเพื่อทำวิจัยที่จะช่วยปกป้องเหยื่อรายต่อไป 

 

 John ควรทำอะไร ?

คำถามเพื่อการอภิปราย 

 • มีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่ John จะได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 • มีข้อมูลบางอย่างที่ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่ 
 • การปกป้องความเป็นมนุษย์เป็นเพียงเหตุผลเดียวหรือไม่ที่นำมาเป็นเหตุที่เราไม่ควรศึกษาวิจัยต่อ 
 • สังคมให้ความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไรระหว่างการปกป้องผู้ถูกทดลองและการรักษาความลับด้านอาชญากรรม
 • คุณเคยถูกห้ามในการดำเนินการศึกษาวิจัยตามแนวทางที่คุณเสนอไปหรือไม่ คุณแก้ไขอย่างไร และคุณเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้น

 

It Slipped My Mind…

It Slipped My Mind…

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-it-slipped-my-mind%E2%80%A6

 

William เป็นศาสตราจารย์ด้านหทัยวิทยา ซึ่งได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่า ยา Dilox ซึ่งถูกใช้เพื่อรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาที่มีประสิทธิผลในการลดระดับคอเรสเตอรอล เขาจึงตัดสินใจศึกษาทดลองทางคลีนิกแบบสุ่มเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของยา Dilox เทียบกับยาที่ใช้อยู่เดิม คือ ยา statins หลังจากนั้น เขาจึงส่งโครงร่างงานวิจัยไปยัง IRB และได้รับการอนุมัติ โดยการศึกษาวิจัยจะต้องถูก IRN ทวนสอบทุกปี

 

ในระหว่างการวิจัย ผู้ผลิตยา Dilox ชื่อ Restall ได้ทราบถึงการวิจัยของ William จึงเสนอว่าจะให้การสนับสนุนเงินทุน $200 ต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง 1 คน และยังจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลัก รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของยา เมื่อ William ยอมรับข้อเสนอเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเงินทุน รวมทั้งการนำผลการวิจัยมาให้บริษัทยาดูก่อนที่จะนำไปตีพิมพ์

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือในโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก IRB อนุมัติโครงการ William จึงละเลยที่จะระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาในเอกสารที่ยื่นต่อ IRB ไป

 

A serious adverse event:  เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลทางลบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต การต้องบำบัดรักษาในระยะเวลาที่นาน หรือทำให้เกิดการพิการ ไร้ความสามารถ การส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ และอื่นๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด ถ้ามันไม่ได้นำมาอธิบายใน  the Package Insert or in the Investigator’s Brochure (for FDA investigational agents) หรือในโครงร่างงานวิจัย หรือในเอกสารขอคำยินยอม

Office of Human Subjects ResearchAdverse Event Reports

การทวนสอบครั้งแรกของ IRB คณะกรรมการได้อ่านเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย และแม้ว่าจะไม่มีการระบุในแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แต่พยาบาลซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมที่ทำงานให้ William กลับแจ้งไปยัง IRB เนื่องจากกังวลว่าผู้เข้าร่วมการทดลองบางรายอาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน  (inclusion criteria) ดังที่ระบุไว้ตามค่านิยมของแลบและกระบวนการที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ โดยที่เธอไม่ได้เปิดเผยตัวตนและรีบวางโทรศัพท์ก่อนที่จะเปิดเผยอะไรมากกว่านั้น  ต่อมา คณะกรรมการ IRB จึงได้แจ้งให้มีการถอดถอนผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวนมากออกไป โดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งกระทบทางลบที่รุนแรงที่มากกว่าที่ปรากฏ ดังนั้น หลังจากการทวนสอบครั้งแรก IRB จึงให้ William เพิ่มเติมข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้เพื่อจัดประเภทของผลข้างเคียง และการรายงานผลกระทบทางลบ

 

 คณะกรรมการ IRB ควรทำอะไร?

 

คำถามเพื่อการอภิปราย   

 • อะไรคือ ความขัดกันของผลประโยชน์ในสถานการณ์นี้ 
 • ความขัดกันของผลประโยชน์สามารถจัดการได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร 
 • คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไร หากความขัดกันของผลประโยชน์ส่งผลทางลบต่อโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่  
 • การที่หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการวิจัย จะส่งผลต่อโครงการอย่างไร และจะทำการระบุถึงการสนับสนุนทางการเงินของหน่วยงานเหล่านั้น ก่อนที่จะส่งให้ IRB ทวนสอบอย่างไร 
 • คุณมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความขัดกันของผลประโยชน์  แล้วคุณคิดว่ามันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในการทำงานวิจัยหรือไม่  ส่งผลทางบวกหรือทางลบ แล้วความขัดกันของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวถูกระบุได้อย่างไร

 

 

Haven’t I Seen that Protocol Before?

Case Three: ไม่เคยเห็นโครงร่างงานวิจัยนี้มาก่อนหรือ?  

(Haven’t I Seen that Protocol Before?)

 

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified

 

หลังจากช่วงการเป็นแพทย์ฝึกหัด  Miguel จึงตัดสินใจเข้าไปทำงานวิจัย แต่แม้ว่าโรงเรียนแพทย์จะมีความน่าสนใจ แต่เขากลับชอบการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ จึงรู้สึกสนุกและท้าทายที่จะเข้าไปฝึกฝนเฉพาะทางด้าน pain disorders เขาตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่เขาสนใจในขณะที่เขายังอายุน้อย ยังโสด และเต็มไปด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิจัยด้านการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่ง ต่อมา Miguel ได้รับทุนจาก startup funds ซึ่งมาจาก Dr. Jones ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเขา และได้เริ่มค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นผลงานของเขา เขาจึงได้เขียนโครงร่างงานวิจัยที่เขาคิดว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆ แล้วจึงส่งให้ Dr. Jones และ Dr. Harpin อ่านสิ่งที่เขาเขียน 

หนึ่งเดือนต่อมา  Dr. Harpin เรียก Miguel มาคุย แล้วแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการส่งผลงานตีพิมพ์ เนื่องจาก  Dr. Jones ได้ส่งโครงร่างงานวิจัยที่เหมือนกับของ Miguel เพื่อขอรับทุนก้อนใหญ่จากรัฐบาลกลางสหรัฐแล้ว Dr. Harpin ยังบอกเพิ่มเติมว่า เขายอมรับว่า โครงร่างงานวิจัยนั้นเป็นของ Miguel แต่ Dr. Harpin เป็นคนแก้ไข จึงมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประโยชน์

Miguel รู้สึกตกใจที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยฉบับนี้ เมื่อเขานำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนและนักวิจัยอาวุโส ชื่อ Erika เธอจึงสงสัยว่าทำไม Miguel ไม่ส่งโครงร่างไปให้คนอื่น  Miguel จึงอธิบายว่า เขาคิดว่า ที่นี่จะเป็นสถานที่ทำให้เขาได้แชร์ความคิด แต่ตอนนี้เขารู้สึกโกรธมากที่ต้องสูญเสียผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้น

สถานการณ์นี้ทำให้ Miguel รู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ และถอยจากความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นนักวิจัย

 

Miguel ควรทำอะไร?

คำถามเพื่อการอภิปราย 

 • ถ้า Miguel สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลงานเป็นของเขา คุณคิดว่าเขาจะยังคงเป็นผู้มีสิทธิในผลงานได้หรือไม่ 
 • ใครที่คุณควรนำปัญหานี้ไปหารือด้วย 
 • Dr. Harpin ควรตอบสนองต่อสิ่งนี้อย่างไร 
 • Miguel จะประเมินอย่างไรว่าใครมีความน่าไว้วางใจเพียงพอที่จะร้องเรียนได้ 
 • เพราะเหตุใด มหาวิทยาลัยจึงต้องการให้นักวิจัยอาวุโสส่งโครงร่างงานวิจัยรูปแบบใหม่ๆ แทนที่จะเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ 
 • อะไรคือบทเรียนจากกรณีศึกษานี้  

 

Getting Scooped by a Reviewer

Getting Scooped by a Reviewer

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-getting-scooped-reviewer

 

Olga เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานวิจัยจำนวนมากในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ มหาลัยเล็กๆ แห่งหนึ่ง เธอสร้างผลงานจำนวนมากเพื่อหวังว่าจะได้นำไปขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต แต่สิ่งที่เธอไม่ชอบในวิธีการตีพิมพ์ผลงาน คือ การใช้ “slice and dice” approach แทนที่จะส่งมอบเพียงส่วนเล็กๆ ในงานของเธอ เธอกลับรอจนกระทั่งเธอทำเสร็จทั้งชุดของงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อนำไปตีพิมพ์ทั้งหมด  เช่นเดียวกับการสมัครรับทุนวิจัยจากรัฐบาลกลาง เธอก็ใช้วิธีที่เธอถนัดในการเขียนโครงร่างข้อเสนอเพื่อขอทุน หลังจากนั้น The federal funding agency ก็แจ้งเธอว่า  peer reviewer บางคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอส่งไป โดยมี peer reviewer คนหนึ่งกล่าวว่า สิ่งที่เธอส่งมาดูไม่มีความสำคัญที่ต่อสาขาที่เธอขอทุนมากนัก ดังนั้น จึงไม่มีการให้ทุนวิจัย

หลังจากนั้น Olga จึงเริ่มวิจัยโดยไม่สนใจทุนดังกล่าว เพราะเธอมีนักศึกษาที่มีความสามารถหลายคน และยังมีทุนวิจัยที่เรียกว่า start-up funds เธอรู้สึกว่า เธอมีแรงผลักดันบางอย่างให้ทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน เพราะเธอมั่นใจว่า มีผู้ที่ต้องการกลั่นแกล้งเธอ คือ Philippe ซึ่งมีอำนาจในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้ทุนวิจัย  หลังจากนั้น ในช่วง 18 เดือน Olga ก็ได้ทำการศึกษาครบทุกชุดของงานวิจัย และเขียนมันขึ้นมาเพื่อเตรียมจะตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม เธอกลับพบว่า การออกแบบวิธีการวิจัยและการพิสูจน์ตามทฤษฎีได้ถูกตีพิมพ์โดยคนอื่นไปแล้ว ซึ่งนั่นก็คือ  Philippe ซึ่งเป็นคนที่เธอสงสัยว่ามีส่วนในการทำให้เธอไม่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง  และหากเธอตีพิมพ์ผลงานก็จะทำให้เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยผลงานผู้อื่น

 

Olga ควรทำอะไร?

คำถามเพื่อการอภิปราย

 • อะไรคือกฎที่ควรบังคับใช้สำหรับ  Reviewer ในหน่วยงานให้ทุน  และจะบังคับใช้กฎนั่นอย่างไร 
 • ควรหรือไม่ที่ข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยควรพิจารณาโดยบุคคลที่ไม่ได้ทำงานในสาขาเดียวกัน 
 • เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า reviewer จะไม่มีส่วนได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ในการเข้ามาแข่งขันเพื่อขอทุนวิจัย เนื่องจากเขาได้อ่านงานเขียนของผู้อื่น
 •  ภายใต้สถานการณ์ใดที่คุณควรจะร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการร้องเรียนว่างานของคุณถูกขโมย และควรร้องเรียนกับใคร
 •  คุณเคยถูกขโมยความคิดเกี่ยวกับการวิจัยบ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร  แล้วคุณได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้น

 

Were These Slides Falsified?

Case One: Were These Slides Falsified?

 

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified

 

Helen ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของเซลล์ เธอเป็นผู้ดูแล Julie ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและครอบครัวจึงได้พักการเรียน และเข้ามาทำงานในแล็บของเธอในฐานะ Lab Technician อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงานในห้องแล็บ Julie ประสบปัญหาในการทำงานบ่อยครั้ง แม้ว่า Helen จะให้การสนับสนุน Julie และกระตุ้นให้Julie กลับไปเรียนต่อ แต่ Julie กลับรู้สึกไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือ

 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ Julie ต้องเข้าไปร่วมในกระบวนการถ่ายภาพรังสีในตัว (autoradiography) ที่เธอต้องใช้ในการตรวจสอบโปรตีน Julie ได้นำเสนอข้อมูล ซึ่งเธอรวบรวมไว้โดยใช้กระบวนการดังกล่าว ต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง โดยในที่ประชุมนั้น นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา จะมานำเสนอข้อมูลในรูปของข้อมูลดิบที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  หลังจากการนำเสนอในส่วนแรก Julie ได้กล่าวว่า เธอได้ทดลองซ้ำกันหลายครั้งและเธอก็ได้ผลการทดลองอย่างเดียวกัน เธอแสดงผลการทดลองในรูปของแผ่นฟิล์มจากการทดลองที่ 1 ใน powerpoint ซึ่งแสดงถึงการที่โปรตีนถูกถ่ายโอนไปสู่เยื่อเมมเบรน และฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ถูกวางอยู่เหนือเมมเบรน แล้วจึงนำเสนอในสไลด์ต่อไป ซึ่งก็มีผลการทดลองที่เหมือนกัน

 

หลังจากนั้น Helen สังเกตเห็นว่า ทั้งสองสไลด์ของ  Julie มีความเหมือนกันอย่างมาก หลังจากจบการนำเสนอ Helen จึงได้ถาม Julie ว่า ทำไมเธอจึงแสดงสองสไลด์ด้วยภาพเดียวกัน Julie ตอบว่าไม่ใช่ แต่เป็นการทดลองซ้ำกันสองครั้งและได้ผลการทดลองเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม Julie ไม่สามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้อีก เพราะเยื่อเมมเบรนต้นฉบับได้ถูกทำลายในห้องแลบแล้ว

 

 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับการทำผิดในการวิจัยเกิดขึ้น :

1. มีการเบี่ยงเบนของวิธีปฏิบัติที่ต่างไปจากรูปแบบที่ยอมรับในวงการวิจัย  

2. การทำผิดในการวิจัยจะได้รับการยืนยัน เมื่อมันเป็นการทำผิดทั้งที่รู้ตัว ตั้งใจ หรือการไม่ระมัดระวัง

3. ข้อกล่าวหาถูกพิสูจน์โดยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเหนือกว่า 

   (45 CFR 96.104)

 

 

Helen รู้สึกลำบากใจ เมื่อทุกคนออกไปจากห้องแลบแล้ว เธอจึงเปิดคอมพิวเตอร์ของ Julie แล้วดูภาพฟิล์ม เมื่อเธอนำทั้งสองฟิล์มมาเปรียบเทียบโดยทับซ้อนกันพบว่า มันเหมือนกันราวกับเป็นฟิล์มเดียวกัน เธอจึงมั่นใจว่า Julie ได้ทำข้อมูลซ้ำ หลังจากนั้น Helen จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนอื่นๆ ที่ใช้เทคนิคเดียวกัน แล้วจึงพบว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า Julie น่าจะทำข้อมูลซ้ำจริงๆ วันต่อมา Helen จึงเรียก Julie มาคุย แต่ Julie ก็ยังคงยืนยันว่าเธอได้ทดลองสองครั้งแต่ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

คำถามคือ Helen ควรทำอย่างไร?

คำถามสำหรับการอภิปราย

 • เรื่องที่ Julie เล่าน่าเชื่อถือหรือไม่
 • บทบาทของ  Helen ในฐานะพี่เลี้ยงของ Julie ควรเป็นอย่างไร 
 • หลักฐานอะไรที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการตัดสินอย่างยุติธรรม
 • ประเด็นอะไรที่คุณคิดว่า จะเป็นการให้น้ำหนักกับสิ่งที่ Helen  คิอ
 • Helen ควรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอื่นใดอีก ถ้าเธอยังต้องการความมั่นใจว่าสไลด์ของ Julie เป็นการทำข้อมูลซ้ำ 
 • Helen จะต้องประสบกับปัญหาใด หากเธอตัดสินใจผิดพลาด
 • หาก Helen ตัดสินใจผิดพลาด ปัญหาอะไรจะเกิดแก่ Julie  
 • การตัดสินใจที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไรต่อวงการวิทยาศาสตร์ 
 • การตัดสินใจที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไรต่อบุคลากรในห้องแล็บ
 • คุณเคยสงสัยว่าเพื่อร่วมงานของคุณทำผิดในการวิจัยหรือไม่ คุณจัดการอย่างไร และคุณได้บทเรียนอะไรบ้าง