Downloads

เอกสารให้ดาวน์โหลด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

รายงานฉบัยสมบูรณ์

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยและระบบการประเมิน: ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานพนธ์ (Academic Plagiarism) “ประเด็นที่เราควรตระหนัก”

เผยแพร่ในวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2555

เรากำลังเข้าข่าย Plagiarism หรือไม่ ?

เรียบเรียงโดย ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มง่นห้องสมุด สำนักวิชาการ

การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-Plagiarism)

สุพรรณ ฟู่เจริญ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

การทุจริตทางวิชาการ : ปัญหาที่บั่นทอนความเข้มแข็งของสังคม Academic Dishonesty : The Problem that Weakens the Strength of the Society

นาวาเอกหญิง ดร.พว.ธนพร แย้มสุดา CAPT Thanaporn Yaemsuda, R.N., Ph.D. วารสารแพทย์นาวี

เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดผู้อื่น และไม่ลักลอกผลงาน

รองศาสตรจารย์ มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Comments

Share with:


Submit a Comment

เข้าสู่ระบบ :Please Login to Comment.