รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยและระบบการประเมิน: ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

ผู้วิจัยหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ภาควิชาปรัชญา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการทำวิจัย

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานสนับสนุนการทำวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

COURES

เกี่ยวกับการวิจัย

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยและระบบการประเมิน: ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมใหญ่ประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรมวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการด้านชีวจริยศาสตร์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความปรารถนาของประเทศไทย ในการที่จะเป็นผู้เล่นสำคัญอีกประเทศหนึ่งในวงการจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และแสดงถึงความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีการคำนึงถึงมิติทางด้านจริยธรรมของการวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาของกระบวนการในการวิจัยเอง ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของรายงานฉบับนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์เป็นประธาน และ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนของสำนักงาน สวทน. ที่ได้ช่วยเหลือการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะคุณสักกเวท ยอแสง คุณโสภิดา ทองโสภิต คุณสุนทรี นามลิวัลย์ นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเฉพาะคุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญและคณะ ทุกๆท่านที่เอ่ยนามมาได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ศ. นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. รวมทั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำอันมีค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

หวังว่ารายงานฉบับนี้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทที่ห้า จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในการสร้างบูรณภาพการวิจัยในประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทที่ 1 ประวัติและนิยามศัพท์

6 week classes

ประวัติของแนวคิดบูรณภาพในการวิจัย รวมทั้งนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง คำว่า “บูรณภาพ” ความหมายของคำว่า ‘integrity’ นอกจากนี้ศัพท์อื่นๆที่สำคัญในการศึกษาเรื่องนี้ก็จะนิยามไว้ด้วย

บทที่ 2 คุณค่าแกนหลักของบูรณภาพการวิจัย

12 week classes

คุณค่าแกนหลักของหลักจริยธรรมการวิจัยซึ่งวงการวิทยาศาสตร์เดินตามหลักของปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์ 

บทที่ 3 ประวัติของงานวิจัยที่ขัดต่อหลักบูรณภาพการวิจัย

Online Self Paced

ประวัติของกรณีการทำผิดในการวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการสืบหาประวัติหรือกรณีการเกิดขึ้นของการทำผิดในการวิจัย

บทที่ 4 สาเหตุของการทำผิดในการวิจัย

6 week classes

กรณีศึกษาที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำผิดในการวิจัยในด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศ กรณีศึกษาเหล่านี้เก็บรวบรวมจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่เข้าถึงได้ทั่วไป

บทที่ 5 แนวทางแก้ปัญหา

12 week classes

เมื่อเราได้สำรวจสาเหตุต่างๆของการทำผิดในการวิจัยแล้ว สิ่งต่อไปก็คือการคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามปกติแนวทางในการแก้ปัญหาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ

ข้อเสนอโครงการ

Online Self Paced

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในระดับต่างๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือแม้กระทั่งมุมมองที่เป็นระดับบุคคล ระดับองคกร และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ

ภCHOOSE US

รายการเอกสารอ้างอิง

Z

ภาคผนวก

บทแปลจาก On Being a Scientist การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ

Z

กรณีศึกษาต่างๆ

ปกป้องบูรณภาพการวิจัยในจีน

Z

ทบทวนวรรณกรรม

เรื่องAcademic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition

Z

ข้อเสนอโครงการ

การวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยและระบบการประเมิน: ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ.

A Fraud that Shook the World of Science

New York Times, November 1, 1981

Escape from Thailand: A Simple Story about Plagiarism Forced Me to Free the Country I Love

Columbia Journalism Review. September 2, 2011

The University and the Responsible Conduct of Research: Who is Responsible for What?

Science and Engineering Ethics 17(2011): 447-457.

ข่าวเกี่ยวกับจริยธรรมกับการวิจัย

Misconduct allegations push psychology hero off his pedestal | Science | AAAS

https://www.sciencemag.org/news/2020/07/misconduct-allegations-push-psychology-hero-his-pedestal

Where to publish and where not to publish in bioethics – the 2020 list – The Ethics Blog

https://ethicsblog.crb.uu.se/2020/06/09/where-to-publish-and-where-not-to-publish-in-bioethics-the-2020-list/

Thousands of scientists publish a paper every five days

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8

Should Research Misconduct be Criminalized?

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1747016119898400

Essay on self-plagiarism

https://www.insidehighered.com/views/2019/12/20/essay-self-plagiarism

UNESCO Meeting on Ethics of Science and Technology

July 5-6. 2019, Centara Hotel at Central Plaza Ladprao

Building Up Capacity for Research Integrity

July 6, 2019 2.30pm to 6pm Centara Grand Hotel at Central Ladprao

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช: ตอบอาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติกรณี Lecture Notes เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG)

โดย หนังสือพิมพ์ ประชาไท Prachatai.com เนื้อหานี้เป็นบทความปริทัศน์ ของประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เผยแพร่ทางเว็บไซต์ประชาไท...
Facebook Comments

Share with: