02 218 4756

ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาปรัชญา

  ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
โทร : 022184756
E-mail : soraj.h@chula.ac.th
ประวัติการศึกษา

1991 Ph.D. (philosophy), Indiana University, Bloomington, Indiana, USA

Ph. D. Dissertation: “Imagination in Kant’s Critique of Pure Reason.”

Thesis adviser: Frederick Beiser.

1986 M.A. (philosophy), Indiana University.

1983 B.A. (First Class Honors) English, Chulalongkorn University.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ญาณวิทยา ปรัชญาตะวันตก ตรรกวิทยา ปรัชญาและวรรณคดี
website http://homepage.mac.com/soraj/web/soraj.html
ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Proceedings of the International Conference on Information Technology and Universities in Asia (ITUA 2002).  Bangkok : Chulalongkorn University Press 2004

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  ตรรกวิทยาสัญลักษณ์.  พิมพ์ครั้งแรก:กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Symbolic Logic, Bangkok: Project for Dissemination of Academic Works, Faculty of Arts.  พิม์ครั้งแรก:กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Science in Thai Society and Culture.  Bangkok : Institute for Academic Developent, 2002.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  โครงการวิจัย “การเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัย: ศาสตร์แห่งชิวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”  

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  The Role of the Universities in Information.  

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  ความเป็นส่วนตัว: ปัญหาทางจิรยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หนังสือ – ตำรา
Shantideva (เขียน) โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (แปล).  วิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพันดารา, 2550.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  ปรัชญาภาษา  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  ตรรกวิทยาสัญลักษณ์  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

หนังสือ – ตำรา
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  ปรัชญาภาษา  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Nanotechnology, Development and Buddhist Values  In Nanoethics 3(2009): 97-107.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  A Review of “Free Will, Agency, and Meaning in Life”, by Pereboom, Derk : Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. vii + 219, £30 (hardback).  Australasian Journal of Philosophy 1 December 2014, 1p. [Online]. Available : Scopus DOI:10.1080/00048402.2014.994011. Retrieved January 19,2015.

บทความวิชาการ
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ และโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Politeness in Thai Computer-Mediated Communication  In Lakoff,Robin and Ide, Sachiko (eds.) Broadening the Horizon of Linguistics Politeness.pragmatics and Beyond Series. Amsterdam: John Benjamins, 2005.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Floridi and Spinoza on Global Information Ethics  Ethics and Information Technology (2008) 10:175–187.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Searle and Buddhism on the Mind and the Non-Self  In Searle’s Philosophy and Chinese Philosophy. Bo Mou Ed. Leiden: Brill, 2008: 169-188.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Genomics and Bioethics: Interdisciplinary Perspectives, Technologies, Advancements  Hershey, PA: IGI Global

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Body and Mind: Perspectives from Religion and Science  Bangkok: Thousand Stars Foundation Press

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Proceedings of the Third Asia-Pacific Computing and Philosophy Conference  Newcastle, UK, Cambridge Scholars Publishing

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  Editorial: “Nanoethics in the Asian Context”  NanoEthics September 2012, Volume 6, Issue 2, pp 117-118 . [Online]. Available: Springer Link, Scopus DOI: 10.1007/s11569-012-0152-4. Retrieved Nov 14, 2012.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Can Knowledge be Owned and Commodified?  In Global knowledge Cultures. Cushla Kapitzke and Michael A. Peters Eds. Rotterdam: Sense Publishers, 2007:25-40.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Eighth Asian Bioethics Conference  Personalized Medicine 4.3(2007): 373-377.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Information Divide, Information Flow and Global Justice  International Review of Information Ethics 7(2007). Available at http://www.i-r-i-e.net/inhalt/007/08-hongladarom.pdf.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Exploring the Philosopical Terrain of the Digital Divide.  To appear in Conferences in Research and Practice in Information Technology , Vol 37 . J . Weckert and Y . AI-Saggaf , Eds.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Electronic Monitoring in the Workplace : A Buddhist Perspective.  To appear in Electronic Monitoring in the Workplace : Controversies and Solutions , edited by Dr.John Weckert. Idea

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Time , Technology and Globalization.  Journal of Philosophy in the Contemporary World.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Politeness in Thai Computer-mediated Communication  Forthcoming from a volume on Linguistic Politeness , edited by Robin Lakoff and Sachiko Ide.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Growing Science in Thai Soil : Culture and Development of Scientific and Technological Capabilities in Thailand.  Forthcoming from Science , Technology and Society

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Charting the Transdisciplinary Space through Spinoza’s God and Nagarjuna’s Sunyata  presented at the Metanexus Conference 2007 – http://www.metanexus.net/

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Science Technology and the millennium Goals  เสนอที่International Conference on Science, Technology and Innovation: Emerging International Policy Issues, Harvard University, September 23-24, 2002.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Situation of Bioethics in Thailand”  เสนอที่International Workshop on Dialogue and Promotion of Bioethics in Asia ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่14-16 ตุลาคม2002

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Web of Time and the Dilemma of Globalization”  The Information Society , Vol. 18 , 2002 , p.241-249

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Cross-cultural Epistemic Practices”  Social Epistemology , Vol.16.1 , 2002 , p. 83-92

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Globalization , Bioethics and the Cultures of Developing World”  Eubios Journal Yours : Interdisiplinary Essays on Hope for Scientifc and Religious Perspectives , Pune : Jnanam , 2002

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Hope in the Information Society.”  In Hopefully Yours : Interdisciplinary Essays on Hope for Scientific ad Religious Perspectives , Pune : Jnanam , 2002

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Ethics and Regulation of the New Epidemics”  ประชุมวิชาการเรื่อง The Workshop on Globalization and New Epidemics : Ethics , Security and Policy Making ประเทศเบลเยียม

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Bangfai Payanak : Science , Belief and Thai Society”  เสนอในการประชุมInternaitonal Workshop on Thailand Today: New Perspectives and Approaches ณ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยNational University, Canberra, Australia, February 18-19, 2003.

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Looking Forword : Overcoming the Genetic Divide through Information Technology.”  Biotechnology and Development Monitor 50 (March 2003) p.44

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Cultural Politics of the Digital Divide in Thailand.”  เสนอในการประชุมThird International Convention of Asia Scholars, ICAS3ประเทศสิงคโปร์ วันที่19-22 สิงหาคม 2003

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Making Information Transparent as a Means to Close the Global Digital Divide.”  พิมพ์ครั้งแรกในวารสารMinds and Machines 14.1(February 2004):หน้า85-99

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Digital Divide in Thailand : Past Attempts to Soive the Problem and the Need for Consideration of Culture”  การประชุม The Internation Conference on Cultural Attitudes Toward Technology and Communication (CATaC 2004) ประเทศสวีเดน

บทความวิชาการ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  On-line Learning and the Aims of Education : Technology , Culture and Philosophy  เสนอในการประชุมNinth International Conference of the Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, Namseoul University, South Korea, August 19-20, 2004.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “A tool for equality and justice: Thailand’s BIOTEC and its culture.”  East Asian Science, Technology and Society Volume 7 Issue 1 (March 2013): 87-101. [Online]. Available: Scopus. Retrieved August 27, 2013.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Ubiquitous computing, empathy and the self.”  AI and Society Volume 28, Issue 1 (2013): 227-236. [Online]. Available: Scopus. Retrieved August 27, 2013.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  “A Buddhist Perspective on Human Enhancement and Extension of Human Lifespan.”  In Joseph Tham et al, Eds. Religious Perspectives on Human Vulnerability in Bioethics (pp. 117-134). Dordrecht, Germany: Springer, 2014.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Review of Don Ihde: Heidegger’s Technologies: Postphenomenological Perspectives.  Minds and Machines 23 (2):269-272. 2013.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Buddhism and intellectual property rights: The role of compassion.”  Journal of Buddhist Ethics Volume 21 (2014): Pages 435-452. [Online]. Availble: Scopus. Retrieved Aug 4th, 2014.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “How Thai Philosophy is Possible?”  วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557): 183-200.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Human Vulnerability and Buddhism.  อยู่ระหว่างจัดพิมพ์

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Biotechnology as a Tool for Equality and Justice? BIOTEC and its Role.”  ได้รับการตอบรับให้พิมพ์ใน East Asian Science, Technology and Society http://www.springer.com/social+sciences/journal/12280)

บทความวิจัย
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์และโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  วาทกรรมเกี่ยวกับภาคใต้และความรุนแรงในสังคมไทย  ตีพิมพ์ในหนังสือรวมผลงานวิจัยเรื่อง มองสังคมผ่านวาทกรรม

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Privacy, the Individual and Genetic Information: A Buddhist Perspective  In Bioethics 23.7(2009): 403-412.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัยศาสตร์เพื่อชีวิต เพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Global Digital Divide, Global Justice, Cultures and Epistemology  In Information Technology and Social Justice. Emma Rooksby and John Weckert Eds. Hershey, PA: Information Science Publishing, 2007: 93-110.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Philosophical and Sosial Science Aspects of Giobal Food and Consumption-science and Technology in Search of Sustainable Development”  European Society for Agricuoltural and Food Ethica 28 May-3 June, 2012. European Society for Agricuoltural and Food Ethica, Germany.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Ethics of Sex Change Operation: When Biology Becomes a Choice.”  Human Enhancement Technologies: Understanding Governance Policies and Regulation Structures in the Global context 7-8 June, 2012. National University of Singapore, Singapore.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Extended Lifespan and the Meaning of Life.”  11th World Congress of Bioethics: Bioethics for the Future. The Future of Bioethics, Changes, Concepts. 25-30 June2012. International Association of Bioethics, Rotterdam.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Buddhist Perspective on Privacy.”  An Interdisciplinary and Intercultural Joint-Workshop on Privacy and Publicness in East and West 4-5 Oct, 2012. University of Tsukuba, Japan.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “How buddhist Philosophy is Unique,:Content,Orintation and Paradox .”  American Philosophical Association Annual Conference East 25-30 Dec, 2012.Tennessee State University, USA.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Book Review: Don Ihde: Heidegger’s Technologies: Postphenomenological Perspectives. Fordham University Press, New York, 2010.  Minds and Machines. (November 2012). [Online]. Available: http://link.springer.com /article/10.1007/s11023-012-9296-9/fulltext.html DOI: 10.1007/s11023-012-9296-9. Retrieved March 1, 2013.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson.”  NanoEthics Vol.6, 1 (2012): pp.47-54. [Peer Reviewed Journal]. [Online]. Available: Springer Science & Business Media B.V. DOI: 10.1007/s11569-012-0138-2. Retrieved March 12, 2013.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “A Buddhist Perspective on Human Enhancement and Extension of Human Lifespan.”  accepted for publication in Handbook of Ethical Dimensions in Bio-Nanotechnology-present and Future Applications inTelemedicine,published by IGI Global.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Personal Identity and the Self in the Online and Offline World.”  Minds and Machines 2011, Pages 1-16. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved November 24, 2011.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Personal Identity and the Self in the Online and Offline World.”  Minds and Machines 21, 4 (2011): 533-548. [Online]. Available: Springer Link. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  “The Overman and the Arahant : Models of Human Perfection in Nietzsche and Buddhism. “  Asian Philosophy 21, 1 (2011): 53-69. [Online]. Available: Taylor and Francis. DOI:10.1080/09552367.2011.537478.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Pervasive Computing,Privacy and Distribution of the Self.”  Information 2, 2 (2011): 360-371. [Online]. Available: MDPI – Open Access Publishing. note MDPI is a publisher of peer-reviewed, open access journals since its establishment in 1996.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  Biotechnology as a Tool for Equality and Justice? BIOTEC and its Role (Paper )  ASIAN BIOPOLEIS: BIOTECHNOLOGY & BIOMEDICINE AS EMERGENT FORMS OF LIFE & PRACTICE, 6-8 JANUARY 2011. Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore. [Online]. Available: www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?eventfileid=602

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Information Technology, Meaningfulness and the Elderly. (Presentation and paper )  International workshop on “Ethics,Wellbeing and Meaningful Broadband, August 16-18, 2011 Chulalongkon University

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Basing Political Pluralism on Epistemology:The Case of Thailand’s Southern Violence.  Göran Collste, Ed. Implications of Pluralism: Essay on Culture, Identity and Values, pp. 32-54. Bangi: Institute of Ethnic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 2011 . [Online]. Available: liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:461545/FULLTEXT01

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Human Vulnerability and Buddhism.(Paper )  the Second International Bioethics, Multiculturalism and Religion Workshop and Conference on Human Vulnerability. Rome, Italy 9-11 October 2011. Organized by the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights [Online]. Available: http://www.unescobiochair.org/images/stories/Human_Vulnerability_and_Buddhism.pdf

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Overcoming the Academic Digital Divide: Intellectual Property Rights and Cultural Integration  Jim Peterson; Okhwa Lee; Tofazzal Islam; Matthew Piscioneri, Eds. Effectively Implementing Information Communication Technology in Higher Education in the Asia-Pacific Regionpp, 17-30. NY: USA: Nova Science publishers, 2012.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Biotechnology as a Tool for Equality and Justice? BIOTEC and its Role (Paper )  ASIAN BIOPOLEIS: BIOTECHNOLOGY & BIOMEDICINE AS EMERGENT FORMS OF LIFE & PRACTICE, 6-8 JANUARY 2011. Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore. [Online]. Available: www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?eventfileid=602

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  “Ubiquitous computing, empathy and the self.”  AI and Society 2012, Pages 1-10. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1007/s00146-012-0395-1. Retrieved Nov 14, 2012.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Privacy, Contingency, Identity and the Group  In Handbook of Research on Technoethics. Vol. II. R. Luppicini and Rebecca Adell Eds. Hershey, PA: IGI Global. 2008, pp. 496-511.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Privacy, the Individual and Bioinformatics: A Buddhist Perspective  The Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU). 2008: 71-88.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Universalism and Particularism Debate in “Asian Bioethics”  Asian Bioethics Review. Inaugural Edition (December 2008): 1-14.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  ปทปริทัศน์หนังสือ Tibetan Buddhism&Modern Physics  วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2552) ฉบับ ความหลากหลายทางภาษาและวรรณกรรม (ตีพิมพ์ปี 2553): 203-211.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Kant and Vasubandhu on the” Transcendent Self”  Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy 2010: 700-705.

บทความวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Imagining the Lives of Aminals: A Look at Xenotransplantation and its Ethical Remifications  Xenotransplantation: Ethical, Legal, Economic, Social, Cultural and Scientific Background. Vol 5. 2010.

บทความวิจัย ,
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Review of Tamar Szabo Gendler, Intuition, Imagination & Philosophical Methodology.  Minds and Machines 23 (4):509-513. 2013.

งานวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Synthetic Biology, Intellectual Property and Buddhism.”  in Akira Akabayashi, ed. The Future of Bioethics: International Dialogs. pp. 345-349. United Kingdom: Oxford University Press, 2014. (Proceedings of GABEX Meeting, University of Tokyo, 2012.)

งานวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  “Genetic Information: Direct to Consumers or Gatekeeping?”  in Akira Akabayashi, ed. The Future of Bioethics: International Dialogs. pp. 292-294. United Kingdom: Oxford University Press, 2014. (Proceedings of GABEX Meeting, University of Tokyo, 2012.)

งานวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Metaphysics of Change and Continuity ; Exactly what is changing and what gets continued  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  การสื่อสารผ่านคอมพิวเคอร์ : การวิเคราะห์ทางปรัชญา  

งานวิจัย
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen: Einfahrungen aus der Begegnung von Buddhismus, den lokalen Kulturen, und der Kommunikationstechnologie  เสนอในการประชุมระดับนานาชาติร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Bamberg เมือง Bamberg ประเทศเยอรมันนี ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2002

งานแปล

Nagarjun (เขียน) โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (แปล).  โศลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลาง  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพันดารา, 2551.

บทความทั่วไป
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  ความรู้พื้นฐานทางชีวจริยศาสตร์  

งานประเภทอื่น

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Organizer: The Eighth Asian Bioethics Conference  Chulalongkorn University, March 19-23, 2007.

งานประเภทอื่น

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Organizer: The Third Asia-Pacific Computing and Philosophy Conference  Chulalongkorn University, November 2-4, 2007.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Floridi and Spinoza on Global Information Ethics  Presented at the 3rd Asia-Pacific Computing and Philosophy Conference, November 2 – 4 2007.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Nanotechnology and Buddhist Values  Presented at the Workshop on “Ethics and Society,” Center for Applied Ethics. Linköping University, Linköping, Sweden, 24 – 25 November 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Privacy from a Buddhist Perspective  Presented at the 2nd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Tartu, Estonia, 20 – 23 August 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Language, Reality, Emptiness and Laughs.  Presented at the 17th Annual Symposium of the Academie-du-Midi, Alet-les-Bains, France, May 12-16, 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Global Culture, Local Cultures and the Internet: Ten Years After.  Presented at the 6th International Conference on Cultural Attitudes toward Technology and Communication, Nimes, France, June 24 – 27, 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Nanotechnology and Asian Values  Presented at the International Conference on Science, Technology and Human Values in the Context of Asian Development, National University of Singapore, April 27 – 29, 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Privacy in Asia and Pacific  Presented at the 1st Asia-Pacific Regional Conference on Ethical Dimensions of Information Society, Hanoi, Vietnam, March 12 – 14, 2008.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Sources of Dignity  Presented at the International Workshop on Asia-Arab Philosophical Dialogs, Bangkok, May 28 – 30, 2009.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Kant and Vasubandhu on the ‘Transcendent Self.’  Presented at the International Conference on “Kant in Asia,” Hong Kong Baptist University, May 20 – 23, 2009. (This paper appears on Academia.edu)

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Ethical Considerations on Nanotechnology and Aging  Presented at the 10th Asian Bioethics Conference, Tehran, Iran, April 27 – 30, 2009.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Research Ethics in Thailand  presented at International conference on clinical research ethics, National University of Singapore, April 22 – 24, 2009.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Information Technology and Happiness: The Roles of Ethics and Values in Development  เสนอที่ Seminar on “Gross National Happiness,” Chulalongkorn University, March 26, 2009.

Present paper (ไม่มีการตีพิมพ์)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.  Schopenhauer’s Metaphysics of the Will and Nāgārjuna’s Emptiness  Presented at international workshop on “Buddhism in German Philosophy and Literature, Chulalongkorn University, February 6 – 8, 2009. (This paper appears on Academia.edu.)

แหล่งอ้างอิง : http://intranet.arts.chula.ac.th/artschula/icommand/icmdprof-philosophy.asp?mode=popup&ifmid=0010000701001007%2F490524-00009