การประชุมเชิงปฏิบัติการภายในคณะกรรมการจริยธรรมทางชีวภาพ
ระดับนานาชาติ (International Bioethics Commitee
IBC) ครั้งที่ 26 และการประชุมคณะกรรมาธิการ Word ครั้งที่ 11 
เรื่องจริยธรรมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (COMEST) กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2562

 

งานเสวนา “เปิดประตู…จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันกับทาง สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์

การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบ และการประเมินผล : ตอบสนองความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

สนับสนุนโดย 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการทำวิจัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิจัยหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ภาควิชาปรัชญา

Upcoming Events

กิจกรรมที่น่าติดตาม

24 เมษายน 2563 : สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2563

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (MU-CERR)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4/2563

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (MU-CERR)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 1/2563

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (MU-CERR)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 5/2563

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (MU-CERR)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Trainee)

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 และมีการอบรม Training day ในวันที่ 29 เม.ย. 2563 สามารถลงทะเบียนได้ ตามลิ้งนี้ http://wow.in.th/bEZs 

Free Space

พื้นที่ว่าง

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

แหล่งข้อมูล หน่วยงาน องค์กร ที่นำเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

 

 

 

 

เกี่ยวกับผู้บริหาร

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ เป็นศาสตราจารย์ด้านปรัชญาและเป็นผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานตีเป็นพิมพ์หนังสือและบทความเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลายเช่นชีวจริยธรรมคอมพิวเตอร์จริยธรรมและบทบาทที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต่อวัฒนธรรมของประเทศกำลังพัฒนา ความกังวลของเขาส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิธีการผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับโลกแห่งชีวิตของผู้คนในประเทศโลกที่สามที่เรียกว่าและการพิจารณาด้านจริยธรรมแบบใดที่สามารถได้รับจากความสัมพันธ์ดังกล่าว ส่วนใหญ่ของคำถามนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการในโลกแห่งชีวิตของคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการรวมดังกล่าวจะแสดงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

 

Facebook Comments

Share with: